Podmínky ochrany osobních údajů

 

Informace o ochraně osobních údajů

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

dovolte nám, abychom vás na této stránce informovali o podmínkách a okolnostech zpracování vašich osobních údajů v rámci mé činnosti, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), které nabylo účinnosti dnem 25. května 2018. Touto cestou Vás také informujeme o zajištění ochrany osobních údajů a o vašich právech souvisejících se zpracováním těchto údajů. 

 

Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je ten, komu jste údaje poskytli nebo kdo je od vás nebo o vás získal k naplnění jednoho nebo více účelů, tedy:

Arc Light Solutions s.r.o., IČO: 09321527, Sídlem: Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, vedená u Městského soudu v Praze spisová značka C 334425.
Email: info@arc-light-solutions.cz
Telefon: +420603900449

Správce vašich osobních údajů můžete kdykoli kontaktovat prostřednictvím emailové adresy info@arc-light-solutions.cz

 

Osobní údaje, které zpracováváme

Zpracováváme pouze takové vaše osobní údaje nutné k provozování e-shopu, který je dostupný na webové stránce www.shellshock.cz v němž si můžete zakoupit zboží, a to jak po předchozí registraci, tak i bez registrace.

V souvislosti s jednotlivými kroky nákupu v e-shopu (např. registrací, nákupem zboží, popř. získáváním zpětné vazby o realizovaném nákupu atd.) naše společnost zpracovává vaše osobní údaje.

Podle konkrétní situace zpracováváme také údaje například o zástupcích právnických osob, včetně členů statutárních orgánů a zaměstnanců.

Zpracováváme tedy především tyto kategorie osobních údajů:

Základní údaje 

identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, IČO, DIČ, pohlaví;

kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa sídla nebo místa podnikání, telefon, emailová adresa;

 

Další údaje

Zpracováváme také údaje, které nám v průběhu nákupního procesu sdělujete nebo jinak vytváříte, případně údaje, které vyplývají z povahy naší obchodní spolupráce. Za takové další údaje považujeme zejména:

číslo bankovního účtu, číslo platební karty, údaje o platební morálce zákazníka, číslo zákaznického účtu, provozní a lokalizační údaje, IP adresa, a další osobní údaje plynoucí z plnění konkrétní smlouvy nebo příslušného právního předpisu.

 

 Účely zpracování osobních údajů

 Získané osobní údaje zpracováváme zejména pro následující účely: 

uzavření a splnění kupní smlouvy na zboží, vč. jeho dodání;

uzavření a plnění smlouvy o spolupráci;

poskytování produktů naší společnosti

splnění právních povinností;

zajištění provozních činností;

vedení zákaznické evidence;

vedení evidence obchodních partnerů;

účetní, daňové a obchodní účely;

vymáhání pohledávek;

archivnictví vedené na základě zákona;

ochrana práv a oprávněných zájmů společnosti;

hodnocení platební morálky.

Nejčastěji se bude jednat o následující situace:

 

Zpracování osobních údajů v rámci uživatelského účtu

Za účelem pohodlného a rychlejšího nákupu si můžete v e-shopu, po zadání e-mailové adresy a hesla, zřídit uživatelský účet a v něm vyplnit a také měnit své identifikační a kontaktní údaje. Díky tomu pak nebudete muset tyto své osobní údaje vyplňovat při každém jednotlivém nákupu v e-shopu.

Účelem zpracování vašich osobních údajů v rámci uživatelského účtu je zjednodušení a zrychlení následného uzavírání jednotlivých kupních smluv na zboží zakoupené v e-shopu.

Právní důvod zpracování vašich osobních údajů pak spočívá v tzv. plnění smluvní povinnosti či úkonech směřujících k uzavření smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které není vázané na váš souhlas jakožto subjektu údajů.

Doba zpracování vašich osobních údajů v rámci uživatelského účtu je stanovena v souladu s účelem zpracování tak, že osobní údaje uvedené v rámci uživatelského účtu bude naše společnost zpracovávat do doby, než svůj uživatelský účet zrušíte, anebo nás o jeho zrušení požádáte.

Zpracování osobních údajů v rámci koupě zboží v e-shopu

Při koupi zboží v e-shopu bude naše společnost zpracovávat vaše identifikační a kontaktní osobní údaje, stejně jako údaje o nakoupeném zboží a o způsobu platby a dopravy.

Účelem zpracování vašich osobní údajů při koupi zboží v e-shopu je uzavření a splnění kupní smlouvy na zboží, vč. jeho dodání

Právní důvod tohoto zpracování osobních údajů tak spočívá v plnění smluvní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Jedná se proto o zpracování osobních údajů, které není vázané na váš souhlas jakožto subjektu údajů.

Vaše osobní údaje předá naše společnost smluvnímu přepravci jakožto zpracovateli ve smyslu GDPR, aby Vám mohl objednané zboží doručit.

Doba zpracování vašich osobních údajů byla stanovena s ohledem na sledované účely v délce 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy. Po uplynutí této doby budou vaše osobní údaje smazány, pokud nevznikne potřeba jejich uchování pro jiné účely, např. ochranu práv naší společnosti z případného sporu, anebo platné a účinné právní předpisy nestanoví delší lhůty pro uchování těchto osobních údajů.

Zpracování osobních údajů při odstoupení od smlouvy u zboží zakoupeného v e-shopu

V případě, že odstoupíte od kupní smlouvy na zboží zakoupené v e-shopu, bude naše společnost zpracovávat vaše identifikační, kontaktní a bankovní osobní údaje, stejně jako údaje o zboží, jehož se odstoupení od kupní smlouvy týká..

Účel zpracování vašich osobní údajů při odstoupení od smlouvy spočívá ve splnění povinnosti vrátit vám uhrazenou kupní cenu za zboží, kterého se odstoupení od kupní smlouvy týká.

Právní důvod tohoto zpracování osobních údajů tudíž představuje plnění právní, resp. smluvní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR), a jedná se proto o zpracování osobních údajů, které není vázané na váš souhlas jakožto subjektu údajů.

Doba zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy na zboží zakoupené v e-shopu byla stanovena na 90 dnů od poskytnutí údajů. Po uplynutí této lhůty budou vaše osobní údaje automaticky vymazány.

Zpracování osobních údajů pro zjištění zpětné vazby o provedeném nákupu

Naše společnost si velmi váží názorů svých zákazníků, a proto zjišťujeme prostřednictvím zpětné vazby vaše zkušenosti s nákupem v e-shopu, abychom mohli příp. proces nákupu upravit tak, aby byl pro zákazníky co nejpohodlnější.

Za účelem zjištění vaší spokojenosti s průběhem nákupu a celého nákupního procesu budeme zpracovávat Vaši e-mailovou adresu za účelem zaslání dotazníku spokojenosti v podobě obchodního sdělení. Vyplnění dotazníku je dobrovolné.

Účelem zpracování vaší e-mailové adresy je v tomto případě zájem naší společnosti na zjištění zkušeností a spokojenosti zákazníků s nákupem v našem e-shopu, abychom mohli provést případné úpravy svých procesů a tím zajistit i co největší spokojenost zákazníků s nákupem.

Právní důvod zpracování vaší e-mailové adresy tak spočívá v oprávněných zájmech naší společnosti (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a jedná se tak o zpracování osobních údajů, které není vázané na váš souhlas jakožto subjektu údajů.

Doba zpracování vaší e-mailové adresy byla nastavena s ohledem na sledovaný účel, a po odeslání dotazníku bude vymazána.

Zpracování osobních údajů v souvislostí s reklamací zakoupeného zboží

V souvislosti s reklamací zakoupeného zboží bude naše společnost zpracovávat vaše osobní údaje, a to v rozsahu nezbytném pro její vyřízení, tj. min. v rozsahu vašich identifikačních a kontaktních údajů a dále údajů o reklamovaném zboží.

Účelem zpracování vašich osobní údajů v tomto případě je vyřízení uplatněné reklamace, stejně jako ochrana práv naší společnosti.

Právní důvod zpracování vašich osobních údajů při uplatnění reklamace tak spočívá v plnění právní povinnosti naší společnosti vaši reklamaci vyřídit (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) a dále v oprávněných zájmech naší společnosti (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a jedná se proto o zpracování osobních údajů, které není vázané na váš souhlas jako subjektu údajů.

Doba zpracování osobních údajů se odvíjí doby nezbytné pro vyřízení reklamace a dále pak doby nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů naší společnosti.

Zpracování osobních údajů za účelem zasílání newsletteru

V případě zájmu se můžete na webových stránkách naší společnosti přihlásit k odběru našeho newsletteru. Pro přihlášení k odběru newsletteru je nutné, abyste naší společnosti poskytli některé své osobní údaje ke zpracování, a to min. v rozsahu své e-mailové adresy.


Účelem zpracování vašich poskytnutých osobní údajů je v tomto případě přímý marketing v podobě zasílání newsletteru.

Právní důvod zpracování vašich osobních údajů pak spočívá ve vašem souhlasu se zasíláním newsletteru (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), který vyjadřujete přihlášením k odběru newsletteru naší společnosti. Tento souhlas můžete kdykoli, s účinky do budoucna, odvolat, a to buď poštovní zásilkou nebo emailem, nebo po kliknutím na odkaz, který naleznete zde a dále na konci každého zaslaného newsletteru.

Doba zpracování osobních údajů se odvíjí od uděleného souhlasu a poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány do doby, než svůj souhlas odvoláte.

 

Zpracování osobních údajů v rámci obchodního vztahu se smluvními partnery

V rámci obchodní spolupráce je nezbytné, aby naše společnost zpracovávala některé osobní údaje smluvních partnerů, jejich kontaktních osob či osob podílejících se na navázání a realizaci smluvního vztahu. Zpracovávány mohou být zejména následující kategorie osobních údajů:

identifikační osobní údaje (např. jméno, příjmení, zastávaná pozice, datum narození apod.);

kontaktní osobní údaje (např. adresa zaměstnavatele, služební mobilní telefonní číslo či e-mailová adresa apod.);

údaje dokládající zápisy ve veřejných rejstřících (např. výpis z obchodního či živnostenského rejstříku apod.);

údaje o průběhu smluvního vztahu (např. splatnost apod.);

 

fotografie a kamerové záznamy (např. z dodávky zboží apod.);

ostatní údaje související se smluvním vztahem (např. stížnosti týkající se možného porušení právních předpisů apod.).

Osobní údaje bude naše společnost získávat od vás a samotných smluvních partnerů a v odůvodněných případech také od třetích osob (např. finančních úřadů či oznamovatelů případných stížností nebo podnětů apod.)

Účel zpracování vašich osobní údajů spočívá v tomto případě v:

navázání a realizaci smluvního vztahu;

plnění povinnosti stanovených naší společnosti právními předpisy (např. ve spojení s právními předpisy na zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti apod.); a

ochraně oprávněných zájmů naší společnosti (např. uplatnění právních nároků ze smluvního vztahu

Právní důvod zpracování vašich osobních údajů naší společností pak spočívá v:

plnění smluvní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);

plnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR); a

oprávněných zájmech naší společnosti (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Jedná se tudíž o zpracování osobních údajů, které není vázané na váš souhlas jakožto subjektu údajů, jelikož bez znalosti vašich osobních údajů by naše společnost nemohla výše uvedených účelů dosáhnout.

Vaše osobní údaje bude naše společnost pro výše uvedené účely zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k jejich dosažení. Doba zpracování vychází zejména z příslušných právních předpisů, jako je zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty či zákon o daních z příjmů.

Zpracování osobních údajů v rámci řešení škodních událostí

Ačkoliv se naše společnost snaží takovým situacím předcházet a v co možná nejvyšší míře je omezit, dochází v určitých případech k situacím, kdy může v souvislosti s prodejem výrobků vzniknout zákazníkům naší společnosti určitá škoda (jde například o škodu způsobenou vadnými výrobky).

V rámci řešení škodní události musí naše společnost zpracovávat osobní údaje poškozených osob, svědků a škůdců, a to min. v rozsahu identifikačních a kontaktních osobních údajů, údajů o způsobené škodě a dalších nezbytných souvisejících údajů.

Účel zpracování vašich osobních údajů v tomto případě spočívá ve vyřešení škodní události, tj. objasnění škodního průběhu, identifikaci škůdce, stanovení výše škody a případné náhrady škody.

Právní důvod zpracování vašich osobních údajů naší společností pak spočívá v:

plnění právní povinnosti spočívající v náhradě způsobené škody, pokud bude naše společnost za škodu odpovědná (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

oprávněných zájmech naší společnosti na náhradu škody, která ji byla způsobena (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

S ohledem na právní důvody zpracování vašich osobních údajů se tak jedná o zpracování, které není vázané na váš souhlas, jakožto subjektu údajů.

Naše společnost bude vaše osobní údaje zpracovávat pro výše uvedený účel po dobu nezbytně nutnou k jeho dosažení, pokud nevznikne potřeba je zpracovávat pro jiné účely (např. pro potřeby soudního řízení, tj. pro další oprávněné zájmy naší společnosti).

Cookies soubory a zpracování osobních údajů

Naše společnost používá na svých webových stránkách tzv. cookies soubory. Jedná se malé textové soubory, které se při návštěvě webových stránek uloží do Vašeho koncového zařízení (notebooku, tabletu, smartphonu apod.), a toto nijak nepoškodí. V cookies souborech se ukládající informace spojené s Vašim koncovým zařízením, které bylo použito pro zobrazení webových stránek.

Ačkoli cookies soubory neumožňují identifikaci konkrétního uživatele koncového zařízení, přesto mohou být za určitých podmínek považovány za osobní údaj ve smyslu GDPR. Z tohoto důvodu uplatňuje naše společnost na nakládání s těmito soubory stejná pravidla, jako pro nakládání s osobními údaji.


Naše společnost využívá jednak tzv. SESSION COOKIES, které pomáhají rozpoznat, že jste již některé stránky naší společnosti navštívili, příp. že jste se již přihlásili do svého uživatelského účtu v E-shopu. Session cookies jsou automaticky vymazány poté, co webovou stránku naší společnosti opustíte.


Dále využívá naše společnost tzv. DOČASNÉ COOKIES, které se na Vašem koncovém zařízení uloží po stanovenou dobu a umožní naší společnosti při Vaší další návštěvě webových stránek rozpoznat, že jste v minulosti tyto webové stránky již navštívili a jaká nastavení jste provedli, vč. zboží, které jste vložili do košíku E-shopu. Cílem těchto cookies souborů je zjednodušení a zpříjemnění Vašeho pohybu po webových stránkách naší společnosti.


Cookies soubory používá naše společnost pro následující účely:

statistické vyhodnocení návštěvnosti svých webových stránek;

optimalizace svých webových stránek;

zefektivnění nabídky produktů naší společnosti zobrazováním personalizované reklamy odvozené od chování uživatele na webové stránce, příp. aplikaci či newsletteru.

S ohledem na uvedené účely spočívá právní důvod zpracování těchto osobních údajů v oprávněných zájmech naší společnosti (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Jedná se proto o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jakožto subjektu údajů.


Přehled cookies souborů používaných naší společností na jejích webových stránkách, spolu s dalšími relevantními informacemi (např. o délce uložení) naleznete v zásadách používání cookies souborů.


Ukládání cookies souborů do Vašeho koncového zařízení můžete obecně zamezit následujícími způsoby:

změnou nastavení Vašeho prohlížeče dle návodu uvedeného v zásadách používání cookies souborů; nebo

vznesením námitky u naší společnosti

Zamezení ukládání cookies souborů do Vašeho koncového zařízení může vést k tomu, že nebudete moci využívat některé funkce webové stránky v plném rozsahu. Pokud máte zřízený zákaznický účet a jste přihlášeni, budou informace uložené v cookies souborech, přiřazeny i k Vašemu zákaznickému účtu. 

K optimalizaci webových stránek používá naše společnost analytický nástroj Google Analytics, vyvinutý a provozovaný společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).


Google analytics analyzuje chování uživatelů webových stránek, a to prostřednictvím pseudonymizovaných profilů, které vytváří na základě cookies souborů, jež shromažďují následující údaje:

typ/verze prohlížeče;

použitý operační systém;

referer URL (předchozí navštívená stránka);

název počítače hostitele, ze kterého byl učiněn přístup (IP adresa);

čas dotazu na server.

Naše společnost používá v nástroji Google Analytics tzv. maskování IP adres, kdy je IP adresa shromažďována již ve zkráceném formátu, a tudíž je znemožněna jakákoli identifikace uživatele koncového zařízení.Údaje, které vytvoří cookies soubory, jsou k analýze nástrojem Google Analytics zaslány na server společnosti Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google nepropojuje IP adresu obsaženou v cookies souborech s žádnými jiným údaji, které má k dispozici.


Doba zpracování cookies souborů v rámci nástroje Google Analytics je nastavena na 14 měsíců. Následně dojde k jejich automatickému vymazání. Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s nástrojem Google Analytics naleznete na internetových stránkách Google Analytics.

Ukládání cookies souborů pro nástroj Google Analytics můžete zamezit následujícími způsoby:

změnou nastavení Vašeho prohlížeče dle návodu uvedeného v zásadách používání cookies souborů; nebo

vznesením námitky u naší společnosti; nebo

stáhnutím a instalací tohoto doplňku prohlížeče.

 

Zpracování osobních údajů na sociálních sítích

Naše společnost využívá pro účely komunikace s veřejností také sociální sítě, a to formou zřízení a provozu svých stránek na těchto sociálních sítích a dále implementací pluginů těchto sociálních sítí do svých webových stránek.

V rámci sociálních sítí dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, a to jejich provozovateli. V těch oblastech sociálních sítí, které může naše společnost ovlivnit pomocí nastavení parametrů, je naše společnost považována spolu s provozovatelem příslušné sociální sítě za tzv. společného správce ve smyslu čl. 26 GDPR.

Naše společnost nemá žádný vliv na zpracování osobních údajů provozovateli jednotlivých sociálních sítí a ani jí není znám rozsah tohoto zpracování. Nelze tak vyloučit, že provozovatelé sociálních sítí nevyužívají metody webtrackingu, nevytvářejí personalizované profily vašeho chování apod. Více informací ke zpracování osobních údajů příslušným provozovatelem sociální sítě naleznete v podmínkách užití příslušné sociální sítě či podmínkách ochrany osobních údajů.

Účel zpracování Vašich osobních údajů spočívá v tomto případě v zajištění komunikace naší společnosti s veřejností.

Právní důvod pro zpracování Vašich osobních údajů pro výše uvedený účel pak spočívá v oprávněných zájmech naší společnosti (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Jedná se tak o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje Váš souhlas jakožto subjektu údajů.

Naše společnost nebude Vaše osobní údaje nijak uchovávat a ani zpracovávat. Informace o době zpracování Vašich osobních údajů provozovatelem příslušného pluginu nejsou naší společnosti k dispozici.

Zpracování protokolových souborů

Při Vaší návštěvě webových stránek naší společnosti dochází k vytvoření a zpracování tzv. protokolových souborů. Tyto se skládají z níže uvedených údajů, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje, a které zašle na server webových stránek naší společnosti prohlížeč použitý v koncovém zařízení, kterým jste webové stránky navštívili. Jedná se o následující údaje:

údaj o webové stránce, z níž jste webovou stránku naší společnosti navštívili;

údaj o IP adrese přístroje s internetovým připojením, který odeslal požadavek;

údaj o datu a času přístupu;

údaj o názvu a URL zobrazeného souboru;

údaj o internetové stránce/aplikaci, ze které byl uskutečněn přístup (URL referer);

údaj o použitém prohlížeči, případně o operačním systému použitého koncového zařízení s internetovým připojením a označení poskytovatele připojení.

 

Pokud jste ve svém prohlížeči, popř. operačním systému nebo v jiném nastavení Vašeho koncového zařízení udělili souhlas s takzvanou geografickou lokalizací, je tato funkce používána výhradně k tomu, aby Vám mohly být nabídnuty individuální služby ve vztahu k Vaší aktuální poloze.


Účel zpracování protokolových souborů naší společností spočívá jednak v zajištění bezproblémového vzniku připojení na webové stránky naší společnosti, dále zajištění komfortního užívání webových stránek/aplikací naší společnosti a vyhodnocení bezpečnosti a stability systému.

Právní důvod zpracování protokolových souborů představují oprávněné zájmy naší společnosti (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jakožto subjektu údajů.

Dobu zpracování protokolových souborů stanovila naše společnost s ohledem na sledované účely na 1 měsíc. Po uplynutí této doby dojde k automatickému smazání celého protokolového souboru, vč. případných osobních údajů. Údaje o geografické lokalizaci Vašeho koncového zařízení, pokud jste s jejich zpracováním souhlasili, budou automaticky vymazány ihned po opuštění webových stránek naší společnosti.

 

Zdroje získávání osobních údajů

Osobní údaje získáváme především od vás zejména v rámci procesu uzavření kupní smlouvy na zboží nebo z veřejně dostupných evidencí.

Zpracování a sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně manuálně bez použití automatizovaného rozhodování. 

Ochrana vašich údajů je organizačně a technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy. Vaše osobní údaje zpracovávám v listinné i elektronické podobě a jsou uloženy výhradně na území České republiky.

Z výše popsaných zpracování Vašich osobních údajů dochází k předání příjemcům mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor v případech popsaných pod body 10. (Analýza chování uživatelů na webových stránkách pomocí Google Analytics) a 11 (Sociální sítě). Všichni tito příjemci se připojili pravidlům EU-U.S.

Vaše osobní údaje jsou dále předávány, na základě zákonné povinnosti, následujícím příjemcům: 

Dozorové orgány;

Finanční úřad

 

Vaše osobní údaje jsou dále předávány následujícím zpracovatelům: 

Přepravní společnost

Obchodní partneři (dodavatelé produktů a služeb)

Naše společnost je v určitých případech společným správcem Vašich osobních údajů s provozovateli sociálních sítí, a sice:  

v případě sociální sítě Facebook se společností Facebook Inc., se sídlem 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Více informací k podmínkám užití sociální sítě Facebook a zpracování Vašich osobních údajů naleznete zejména na následujících odkazech:

http://www.facebook.com/policy.php

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo

v případě sociální sítě Instagram se společností Instagram Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA. Více informací k podmínkám použití služby Instagram a zpracování Vašich osobních údajů naleznete zejména na následujících odkazech:

https://help.instagram.com

 

v případě sociální sítě Twitter se společností Twitter, se sídlem San Francisco, Kalifornie, USA. Více informací k podmínkám použití služby Instagram a zpracování Vašich osobních údajů naleznete zejména na následujících odkazech:

 

https://twitter.com/en/privacy

 v případě sociální sítě Pinterest se společností Pinterest, se sídlem San Francisco, Kalifornie, USA. Více informací k podmínkám použití služby Instagram a zpracování Vašich osobních údajů naleznete zejména na následujících odkazech:

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

 

Rádi bychom Vás informovali, že provozovatelé jednotlivých sociálních sítích mohou využívat trackovací nástroje a vytvářet personalizované profily. Toto zpracování osobních údajů je plně v odpovědnosti příslušného provozovatele sociální sítě jakožto správce osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být na základě oprávněné žádosti předány také třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání takových osobních údajů, jako jsou různé státní orgány.

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k poskytování služeb, dokončení požadovaných transakcí nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování právních povinností apod.

 

Vaše práva k zajištění ochrany osobních údajů

 Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas pro budoucí zpracování kdykoli odvolat.

Máte právo od naší společnosti, jako správce vašich osobních údajů, požadovat přístup ke svým osobním údajům a podrobnější informace o jejich zpracování,

Máte právo požadovat opravu vašich nepřesných nebo neúplných osobních údajů.

Máte právo požádat o poskytnutí vašich osobních údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu, umožňujícím jejich předání jinému správci, pokud jsme tyto údaje získali na základě vašeho souhlasu nebo v souvislosti s uzavíráním a plněním smlouvy, a jsou zpracovány automatizovaně.

Máte právo podat námitku týkající se zpracování některých nebo všech vašich osobních údajů.

Máte právo požádat naši společnost o výmaz vašich osobních údajů, pokud již nemáme žádný právní důvod pro jejich další zpracování.

Máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  

Možné změny této informace

V průběhu času může docházet ke změně právních předpisů, upravujících pravidla a podmínky zpracování a ochrany vašich osobních údajů, nebo ke změně našich podmínek, postupů a způsobů zpracování a ochrany vašich osobních údajů. Budeme vás o nich vždy informovat prostřednictvím aktualizace této informace.

 

Děkujeme

Arc Light Solutions, s.r.o.